نوارهای آبیاری پلاکدار نانو و متقارن

نوارهای آبیاری قطره ای پلاک دار متقارن شرکت صنایع پلیمری تیران با برند TFP  با فواصـــل روزنه ای متعــدد و آبـدهی های متنـوع با ظرفیتی بالـــغ بر 50 میلیــون متــــر در ســـال با استفـــاده از مرغوبتــرین مـــواد تولید میشود

 نوارهای آبیاری قطره ای پلاک دار نانو شرکت اتصــالات پلیمــری تیـــــران با برند TFP  با فواصـل روزنه ای متعــدد و آبـدهی های متنـوع با ظرفیتی بالـــغ بر 60 میلیــون متــــر در ســـال با استفـــاده از مرغوبتــرین مـــواد تولید میشود.

فرم ثبت سفارش محصول