Nano and symmetrical plaque irrigation strips

نوارهای آبیاری قطره ای پلاک دار متقارن شرکت اتصــالات پلیمــری تیران با برند TFP  با فواصـــل روزنه ای متعــدد و آبـدهی های متنـوع با ظرفیتی بالـــغ بر 50 میلیــون متــــر در ســـال با استفـــاده از مرغوبتــرین مـــواد تولید میشود

 نوارهای آبیاری قطره ای پلاک دار نانو شرکت اتصــالات پلیمــری تیـــــران با برند TFP  با فواصـل روزنه ای متعــدد و آبـدهی های متنـوع با ظرفیتی بالـــغ بر 60 میلیــون متــــر در ســـال با استفـــاده از مرغوبتــرین مـــواد تولید میشود.

PRODUCT ORDER FORM